Research Center Subject Guide Name
Political Science Dr. B.N. Meshram
Dr. Anjana Thakur
Botany Dr. Anita Maheshwar
Dr. Sonal Mishra
Dr. Trilok Kumar
Ecomonics Dr. D.P. Kurrey
Dr. Mahesh Shrivastava
Dr. Sunita Shrivastava
Philosophy Dr. Harnam Singh Alreja
Hindi Dr. Shankarmuni Rai
Dr. Chandra Kumar Jain
Dr. B.N.Jagrit
English Dr. Neelu Shrivastava
Dr. Anita Saha
Sanskrit Dr. Divya Deshpandey
Dr. Lalit Pradhan
Geography Dr. K.N. Prasad
Dr. Anil kumar Mishra
Dr. S. Jenamani
History Dr. Shailendra Singh
Commerce Dr. H.S. Bhatia
Chemistry Dr. Dakeshwar Verma
Dr. Priyanka Singh
Zoology Dr. Sanjay Tiskey
Dr. Majid Ali
Biotechnology Dr. Pramod Kumar Mahish
Mathematics Dr. Hemant Sao
Physics Dr. Suresh Patel