List of PhD Awarded since 2013 – Click Here

Research Center

Guide list

Ecomonics Dr. R.N. Singh
Chemistry Dr. D.P. Kurrey
Hindi Dr. Chandrika Nathwani
Commerce Dr. Shankarmuni Rai
History Dr. Mahesh Shrivastava
English Dr. K.N. Prasad
Geography Dr. H.S. Bhatia
Biotechnology Dr. H.S. Alreja
Dr. B.N.Jagrit
Dr. Chandra Kumar Jain
Dr. Neelu Shrivastava
Dr. Pramod kumar Mahish
Dr. Dakeshwar Verma
Dr. Anita Maheshwar
Dr. Anil kumar Mishra
Dr. Jenamani
Dr. Shailendra Singh
Dr. Anjana Thakur
Dr. Priyanka Singh
Dr. Divya Deshpandey
Dr. Lalit Pradhan