List of PhD Awarded since 2013 – Click Here

Guide list –

 • Dr. R.N. Singh
 • Dr. D.P. Kurrey
 • Dr. Chandrika Nathwani
 • Dr. Shankarmuni Rai
 • Dr. Mahesh Shrivastava
 • Dr. K.N. Prasad
 • Dr. H.S. Bhatia
 • Dr. H.S. Alreja
 • Dr. B.N.Jagrit
 • Dr. Chandra Kumar Jain
 • Dr. Neelu Shrivastava
 • Dr. Pramod kumar Mahish
 • Dr. Dakeshwar Verma
 • Dr. Anita Maheshwar
 • Dr. Anil kumar Mishra
 • Dr. Jenamani
 • Dr. Shailendra Singh
 • Dr. Anjana Thakur
 • Dr. Priyanka Singh
 • Dr. Divya Deshpandey
 • Dr. Lalit Pradhan